AÇIK RIZA BEYANI

AÇIK RIZA BEYANI

Bu açık rıza beyanını imzalamama hakkınız vardır. Bu durumda, şirketimiz kişisel verilerin korunması aydınlatma metninde yer alan esaslar çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması kanunu (“kvkk”) ihlal etmediği sürece faktoring hizmetlerini tarafınıza sınırlı olarak sağlayabilecektir. Gizliliğe ve aydınlatmaya ilişkin metinlere www.tradewindfaktoring.com.tr/gizlilik/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Yapılan aydınlatma çerçevesinde Verilerimin paylaşılmasını ve işlenmesini aşağıda belirtilen koşullarda kabul ediyorum.

Şirketinize iletmiş olduğum veya Şirketinizin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntülerim, pazarlama, hukuki, risk yönetimi, finansal, fiziksel mekan güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik, meslek, eğitim seviyem ve gelir seviyesi bilgilerim başta olmak üzere, biyometrik veri, ceza mahkumiyeti verilerim ve sağlık verim dahil her türlü kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (“Veri”); Şirketinize, Şirketinizin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerine ve bağlı şirketlerine, Şirketinizin hissedarlarına, Şirketinizin ve tüm bu sayılanların çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileriyle, Şirketinizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar (hepsi birlikte “Şirket İçin Çalışanlar”); ve Kredi Kayıt Bürosu ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları, iş ortakları, tedarikçileri, dış hizmet kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlarına, bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Kişisel Veriler Korunma Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlara, (hepsi birlikte “Paylaşılması Gerekebilecek Otoriteler”) gerekli olması halinde muhabir banka/faktoring ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar; yurtiçi/yurtdışı sigorta şirketleri, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi ve/veya yurtdışı bankalar ile yurtiçi ve/veya yurtdışı faktoring şirketleri, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, 6361 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızamın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemelere, hukuk bürolarına, varlık yönetim şirketlerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine; (i) Faktoring hizmetleri, dış ticaret hizmetleri, kredi sağlama hizmetleri ile faktoring ve finans ürünlerinin sunulması, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması; denetimin yapılması ve sürdürülebilirliği ve sürekliliğine ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesi, faktoring faaliyetlerine konu olan hizmetlere ve ürünlere yönelik iletişime geçilebilmesi, teklif sunulabilmesi, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin planlanması ve yapılması; daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, elektronik ve fiziki işleme dayanan tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; (ii) 6361 sayılı Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve Şirketin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve buna dayanak Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan İleti Yönetim Sistemi’nin kullanılması; (iii) Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanmasıŞirketinizin tabi olduğu mevzuatlar uyarınca yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere meslek, gelir durumu, işlem yapma amacı şeklindeki bilgilerin kaydedilmesi; (iv) İstihbarat, planlama, istatistik, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, Şirketiniz iş süreçlerinin ve iş faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarının planlanması, yürütülmesi ve güvenliğinin temini; iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası; müşteri memnuniyeti çalışmaları, müşteriye uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi, pazar araştırması yapılması, profilleme, segmentasyon, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, şikayet, itiraz, talep, öneri gibi bildirimlerin kayıt altında tutulması; sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi; (v) Şirketinizin itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizin planlanması ve yürütülmesi; (vi) Şirketinizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi; (vii) Paylaşılması Gerekebilecek Otoroiteler’ce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve Faktoring mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağım risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi; ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları,amaçlarıyla (“Amaçlar”) yapılacak Veri açıklama ve aktarımına ve işlenmesine muvafakat eder; bu amaçlarla; Verilerimin, Şirketiniz ile hukuki ilişkimizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince, gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, gerek Şirketiniz gerekse çağrı merkezi ve diğer telefon kanalları, internet siteleri, sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, SMS, elektronik posta, çerezler ve benzer takip teknolojileri, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi Şirketinizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve dış hizmet kuruluşları vasıtasıyla ve ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde benzeri kurum ve kuruluşların veri tabanları, muhabir/muhatap banka/faktorler, müşteri görüşmeleri, SGK kayıtları, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar, medya, sosyal medya, kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj gibi uluslararası para transferi aracılığı ile, Şirketinize yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse Şirketiniz tarafından anonim hale getirilmesine izin veriyorum.

Verilerimin; Şirket İçin Çalışanlar’a aktarılabileceğini ve bunlar tarafından ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları, bağlı şirketler nezdindeki merkezi bilgi sisteminde, yurtiçi veya yurtdışı bulut sürücülerinde muhafaza edilmesine ve işlenmesine, ve ayrıca Şirketinizden almakta olduğum her türlü faktoring hizmetine; yurtiçi ve yurtdışı hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları, dış ticaret işlemleri, bankalar aracılığı ile ve/veya swift sisteminin kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek işlemler ve bu işlemler ile bağlı işlemler için gerekli olan Verilerimin uluslararası ya da yurtiçinde yerleşik muhabir banka/faktorler ve finansal kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarımına ve bu amaçla Verilerimin işlenmesine; muvafakat ediyorum.

Üçüncü kişilerden edindiğim Verileri, başta Türk Ceza Kanunu ve KVKK olmak üzere kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin hukuka uygun olarak elde ettiğimi ve tarafınıza aktarmaya yetkili olduğumu, bu açık rıza formunda yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu Açık Rıza Beyanı’nda ayrıca anlamları açıklanmamış kavramlar KVKK’da belirtilmiş olan anlamları haiz olacaktır.

TARİH

MÜŞTERİ AD-SOYAD

İMZA

KABUL EDİYORUM – KABUL ETMİYORUM

© 2019 TRADEWIND FAKTORING A.Ş.     GİZLİLİK | YASAL UYARILAR

TRADEWIND GROUP ÜYELİKLER            TAKİP EDİN